ශුද්ධ බයිබලය, විවිධ පුද්ගලයින් විසින් ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමයේ අවසරයකින් හෝ අනුදැනුමකින් තොරව වෙබ් අඩවියට ඇතුළු කර තිබේ. එහි වචනවල කිසිදු දෝෂයක්, විකෘති කිරීමක්, අත්හැර දැමීමක් හෝ අඩුපාඩුවක් ඇතොත් එහි වගකීම ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය භාර නොගනී.

ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය විසින් වෙබ් අඩවියට ඇතුළු කර ඇති ශුද්ධ බයිබලය (සිංහල නව අනුවාදය තෙ වන සංස්කරණය 2006) සම්බන්ධයෙන් පමණක් ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය වගකීම භාර ගනු ලැබේ.
The Holy Bible has been included in some websites by various people without the knowledge of the Ceylon Bible Society and without obtaining prior permission. If there are any faults, distortion, omission or short coming in the Bible text published by others, the Ceylon Bible Society will not be responsible.

The Ceylon Bible Society will be responsible only for the text of the New Revised Sinhala Version Third edition Bible, printed in 2006.
பரிசுத்த வேதாகமமானது பல இணையத்தளங்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளமையை நாம் அறிந்தோம். அவை அனைத்துமே இலங்கை வேதாகமச் சங்கத்தின் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்படாமலும், உரிய அனுமதியின்றியும் சேர்க்கப்பட்டவையாகும். எனவே அவற்றில் காணப்படும் பிழைகள், நெறிப்பிறழ்வுகள், விடுபாடுகள் அல்லது குறைபாடுகளுக்கு இலங்கை வேதாகமச் சங்கம் எவ்விதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டாது.

"பரிசுத்த வேதாகமம் 3வது புதிய பதிப்பு 2006 - சிங்களம்" இலுள்ள உரைப்பகுதிக்கு மட்டுமே இலங்கை வேதாகமச் சங்கம் பொறுப்பாகும்.

ද්විතීය සම්මත ග්‍රන්ථ
සහ
තේමා පටුන
සහිත
ශුද්ධ බයිබලය
නව අනුවාදය
තෙ වන සංස්කරණය

ප්‍රකාශන අයිතිය පිළිබඳ දැන්වීමයි

 1. ශුද්ධ බයිබලය නව අනුවාදය තෙ වන සංස්කරණය (2006) අන්තර්ගතයේ ප්‍රකාශන හිමිකමේ පරම අයිතිවාසිකම කොළඹ 3, ගාලු පාර, අංක 293, ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය සතු වේ. මේ බව 2003 අංක 36 බුද්ධිමය දේපල පණතින් ආවරණය වේ.

 2. වානිජමය නොවන කාර්යයක් වෙනුවෙන් මෙම ශුද්ධ බයිබලයේ කොටසක් භාවිතා කිරීමේදී ඒ සඳහා අවසරය ලබාගැනීම අවශ්‍ය නොවේ. එනමුදු ඒ බව ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය සතු ශුද්ධ බයිබලයේ නව අනුවාදය තෙ වන සංස්කරණයෙන් ලබා ගත් බව සඳහන් කළ යුතුයි. එනම්, 'ශු. බ. න. අ. - තෙ වන සං. 2006/ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමය' යනුවෙන් අදාල උපුටනය යටතේ දැක්විය යුතුයි.

 3. වානිජමය කාර්යයක් සඳහා ශුද්ධ බයිබලය නව අනුවාදය තෙ වන සංස්කරණයෙන් කොටසක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් උපුටා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමයෙන් ලිඛිත/විද්‍යුත් තැපෑල මගින් අවසර ලබාගත යුතු වේ.

 4. ඉහත බයිබල් අනුවාදය විකෘති කිරීම / අලුතෙන් එකතු කිරීම වානිජමය කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම / සංයුක්ත තැටි හෝ කැසට් පටවලට ගබඩා කිරීම ශ්‍රී ලංකා බයිබල් සංගමයේ අනුමැතියෙන් තොරව කිරීම සපුරා තහනම්ය.

NOTICE

The Ceylon Bible Society is the sole owner of the text of the Sinhala Bible New Version (Third Edition 2006) under the Intellectual Property Act No 36.

 1. Non Commercial Use

  It is not necessary to get permission from The Ceylon Bible Society to use short paragraphs of the above Edition. However use of text should be acknowledged by mentioning, "Scripture taken from NRSV 3rd Edition 2006 printed by the Ceylon Bible Society" under the citation for non-commercial use.

 2. Commercial Use

  For commercial purposes, no part of the Bible Translation Third edition may be reproduced or utilized by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without prior permission in writing or by e-mail from The Ceylon Bible Society.

Distortion, addition or any alteration to the above Bible Translation is strictly prohibited.


அறிவித்தல்

அறிவுசார் சொத்து சட்ட இலக்கம் 36, 2003 இன் கீழ் சிங்கள வேதாகம புதிய பதிப்பின் ஒரே உரிமையாளர் இலங்கை வேதாகமச் சங்கம் ஆகும்.

 1. வணிகப் பயன்பாடு அல்லாதது
  மேற்கூறப்பட்ட பதிப்பின் சிறிய பகுதிகளை பயன்படுத்த இலங்கை வேதாகமச் சங்கத்தின் அனுமதியைப் பெறுதல் கட்டாயமல்ல, எனினும் இப்பதிப்பின் ஏதேனுமோர் பகுதி பயன்படுத்தப்படுமாயின் "வேதாகமப் பகுதி NRSV 3வது பதிப்பு 2006 இலிருந்து எடுக்கப்பட்டு இலங்கை வேதாகமச் சங்கத்தினால் அச்சிடப்பட்டது." எனும் பதம் குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் அவசியமாகும்.

 2. வணிகப் பயன்பாடு
  வணிக நோக்கங்களுக்காக வேதாகம மொழிபெயர்ப்பின் 3வது பதிப்பின் எந்தவொரு பகுதியும் இலங்கை வேதாகமச் சங்கத்தின் எழுத்துமூல அல்லது மின்னஞ்சல்மூல முன்னனுமதியின்றி, தகவல் சேமிப்பு ஊடகங்கள் (மின்னியல்சார், இயந்திரம்சார், போட்டோபிரதி மற்றும் ஒலிப்பதிவு) மூலமாக பெறப்படுதல் அல்லது மீள்பதிப்பு செய்தல் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி வேதாகம மொழிபெயர்ப்பின் எந்தவொரு பகுதியும் திரிபுபடுத்தல், சேர்த்தல், அல்லது வேறுபாட்டிற்குட்படுத்துதல் முற்றாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.Please fill the form below to continue !

(These details would be used by the Ceylon Bible Society for the research purposes)

Fields marked (*) are required

User Details


Windows XP users may require a special kit, in-order to view the contents properly!
Click here to Download Sinhala, Tamil IME kit
Click here to view the Help page, if you need more information about installing the KIT.